ผลกระทบของแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีต่อการย้ายถิ่นออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผลกระทบของแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีต่อการย้ายถิ่นออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : นายฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ, โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 16 Issue. 1

Abstract URL: http://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/book/o16i1.pdf
Fulltext URL: http://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/book/o16i1.pdf

Keyword: