ผลกระทบของความเป็นสมัยใหม่และความเป็นเมืองในกรุงเทพมหานคร : การศึกษาแบบผสมผสานในเชิงนิเวศและชีวสังคม

ผลกระทบของความเป็นสมัยใหม่และความเป็นเมืองในกรุงเทพมหานคร : การศึกษาแบบผสมผสานในเชิงนิเวศและชีวสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: อนุชาติ   พวงสำลี, กาญจนา ตั้งชลทิพย์

วัตถุประสงค์: