ผลกระทบของความหนาแน่นในครัวเรือนที่มีต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและภาวะสุขภาพ

ผลกระทบของความหนาแน่นในครัวเรือนที่มีต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและภาวะสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: รศ.ดร.สันทัด   เสริมศรี, Dr. Theodored Fuller, Dr.John Edwards

วัตถุประสงค์: