ผลกระทบของความทันสมัยและความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานคร (รอบ 1)

ผลกระทบของความทันสมัยและความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานคร (รอบ 1)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , อนุชาติ   พวงสำลี

วัตถุประสงค์: