ผลกระทบของการมีข่ายสังคมในถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่นต่อการเลือกถิ่นปลายทาง

ผลกระทบของการมีข่ายสังคมในถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่นต่อการเลือกถิ่นปลายทาง

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารประชากรศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2544

วารสารประชากรศาสตร์ Volumn. 17 Issue. 1 Page. 13-33

Abstract URL: http://www.cps.chula.ac.th/cps/pop_info_2551/Image+Data/Publications/Journal/journal-11-24/t-journal17-12f.pdf
Fulltext URL: http://www.cps.chula.ac.th/cps/pop_info_2551/Image+Data/Publications/Journal/journal-11-24/t-journal17-12f.pdf

Keyword: