ปัจจัยในการเข้า-ออกอาชีพและการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานของหญิงบริการทางเพศ

ปัจจัยในการเข้า-ออกอาชีพและการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานของหญิงบริการทางเพศ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุภาณี ปลื้มเจริญ


วัตถุประสงค์: