ปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชายต่อการรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชายต่อการรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, สุรีย์พร พันพึ่ง
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

วารสารวิชาการสาธารณสุข Volumn. 14 Issue. 2 Page. 389-398

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: