ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: รศ.ดร.นิพนธ์  เทพวัลย์, Dr.John  Knodel

วัตถุประสงค์: