ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อ HIV ในกรุงเทพและมนิลา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อ HIV ในกรุงเทพและมนิลา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วรชัย ทองไทย


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: