ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นกลับของชาวชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นกลับของชาวชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: