ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสารอาหารที่มีวิตามินเอของชาวชนบทในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสารอาหารที่มีวิตามินเอของชาวชนบทในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: