ปัจจัยทางประชากรสังคมและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

ปัจจัยทางประชากรสังคมและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

Author(s): สาสินี เทพสุวรรณ์, สิรินทร์ยา พูลเกิด
Publisher Name: วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
Published Year: พ.ศ.2565

https://thpjournal.thaihealth.or.th