ปัจจัยทางด้านประชากร : ผลกระทบต่อการวางแผนการใช้ที่ดินและป่าชุมชน

ปัจจัยทางด้านประชากร : ผลกระทบต่อการวางแผนการใช้ที่ดินและป่าชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: ธีระพงศ์ สันติภพ

วัตถุประสงค์: