ปัจจัยทางด้านประชากร : ผลกระทบต่อการวางแผนการใช้ที่ดินและป่าชุมชน (Phase II)

ปัจจัยทางด้านประชากร : ผลกระทบต่อการวางแผนการใช้ที่ดินและป่าชุมชน (Phase II)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: George  A. Attig, ธีระพงศ์ สันติภพ , ยุพิน วรสิริอมร , เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร

วัตถุประสงค์: