ปัจจัยชุมชนที่มีผลต่อการยั้งใช้วิธีคุมกำเนิด : การศึกษาทางมานุษยวิทยา

ปัจจัยชุมชนที่มีผลต่อการยั้งใช้วิธีคุมกำเนิด : การศึกษาทางมานุษยวิทยา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา

วัตถุประสงค์: