ประเมินผลองค์กรกลางในการเลือกตั้ง

ประเมินผลองค์กรกลางในการเลือกตั้ง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ดร.นิพนธ์  พัวพงศก, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: