ประสิทธิภาพของวิธีคุมกำเนิด

ประสิทธิภาพของวิธีคุมกำเนิด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วรชัย ทองไทย


นักวิจัย: ศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน, Dr. Minja  Choe

วัตถุประสงค์: