ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

ชื่อผู้แต่ง : สมชาย รัตนโกมุท,  ศิริพร  สัจจานันท์, จรัมพร โห้ลำยอง,  ศิริพร  สัจจานันท์, และคณะ
ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพ

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: