ประชากร-การบริโภค และสิ่งแวดล้อม

ประชากร-การบริโภค และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ปราโมทย์ ประสาทกุล, วาทินี บุญชะลักษี, สุรีย์พร พันพึ่ง, ธีระพงศ์ สันติภพ

วัตถุประสงค์: