ประชากรและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2538

ประชากรและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2538

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี, ยุพิน วรสิริอมร , เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร

วัตถุประสงค์: