บทสำรวจวาทกรรมและการเมืองเรื่องสมัชชาสุขภาพ

บทสำรวจวาทกรรมและการเมืองเรื่องสมัชชาสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : กฤตยา อาชวนิจกุล , กุลภา  วจนสาระ
ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ (วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

วารสารสังคมศาสตร์ (วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Volumn. 2 Issue. 1 Page. 113-142

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2008/246-บทสำรวจวาทกรรมและการเมือง.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2008/246-บทสำรวจวาทกรรมและการเมือง.pdf

Keyword: