บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ผู้แต่ง: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ , ปาณฉัตร ทิพย์สุข, รุ้งทอง  ครามานนท์, สุริยาพร จันทร์เจริญ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
1 มีนาคม 2565 758.20 KB จำนวนดาวน์โหลด 8 ครั้ง