บทวิเคราะห์แผนระดับชาติของไทยสำหรับเป้าหมายอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

บทวิเคราะห์แผนระดับชาติของไทยสำหรับเป้าหมายอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

สรัญญา สุจริตพงศ์
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ 27/12/2022

https://thpjournal.thaihealth.or.th/