บทของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนาเยาวชน

บทของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนาเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, มะลิ  อัมพรดนัย

วัตถุประสงค์: