นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับปัญหาความยากจนในผู้สูงอายุไทย

นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับปัญหาความยากจนในผู้สูงอายุไทย

ชื่อผู้แต่ง : เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2563

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Volumn. 40 Issue. 3

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: