นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการของหน่วยงานราชการ

นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการของหน่วยงานราชการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุภาณี ปลื้มเจริญ


วัตถุประสงค์: