ธุรกิจให้บริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย

ธุรกิจให้บริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: ยุพิน วรสิริอมร

วัตถุประสงค์: