ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Ramon C. Sevilla


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา

วัตถุประสงค์: