ทุนทางสังคมและโรคหัวใจในประเทศไทย

ทุนทางสังคมและโรคหัวใจในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : Liying Zhang, เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, Wassana Im-em, สุรีย์พร พันพึ่ง
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

Journal of Population and Social Studies Volumn. 14 Issue. 1 Page. 1-26

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: