ทางเลือกนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย : การศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มผลประโยชน์ข้อสำรวจทางกฏหมายและการวิเคราะห์ระบบงานของรัฐ

ทางเลือกนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย : การศึกษาข้อเท็จจริงจากกลุ่มผลประโยชน์ข้อสำรวจทางกฏหมายและการวิเคราะห์ระบบงานของรัฐ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , Philip Guest, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สุพร  ชุณหวุฒิยานนท์, รศ.ดร.วรวิทย์  เจริญเลิศ, พิศวาท  สุคนธะนธุ์, ดร.ปัฐมาภรณ์ บุษปธำรง, รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สุรีย์พร พันพึ่ง, นางอัญชลี  วรางค์รัตน์

วัตถุประสงค์: