ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น  และการใช้วิธีคุมกำเนิด การศึกษา เปรียบเทียบวัยรุ่นในโรงเรียนและโรงงานอุตสาหกรรม

ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น และการใช้วิธีคุมกำเนิด การศึกษา เปรียบเทียบวัยรุ่นในโรงเรียนและโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: