ต้นทุนวางแผนครอบครัวของรัฐบาล

ต้นทุนวางแผนครอบครัวของรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , กุศล สุนทรธาดา , อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ

วัตถุประสงค์: