ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทแบผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทแบผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: