ฐานข้อมูลการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์: การใช้ประโยชน์และแนวโน้มสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ฐานข้อมูลการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์: การใช้ประโยชน์และแนวโน้มสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อผู้แต่ง : Wassana Im-em, กฤตยา อาชวนิจกุล , วรชัย ทองไทย
ชื่อหนังสือ : หนังสือประชากรและสังคม 2549: ภาวะการตาย…ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2549

หนังสือประชากรและสังคม 2549: ภาวะการตาย…ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร Page. 134-146

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: