ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”

ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): ศุทธิดา ชวนวัน, ธีรนงค์ สกุลศรี

วัตถุประสงค์: