ชุดโครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล

ชุดโครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กนกวรรณ ธราวรรณ


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ, นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, บุรเทพ โชคธนานุกูล, รีนา ต๊ะดี

วัตถุประสงค์:

ประกอบด้วย 8 ชุดโครงการดังนี้ คือ 
1. โครงการ "พัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับตำบล"
2. โครงการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ"
3. โครงการ "พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาวะทางเพศแบบครบวงจร" 
4. โครงการ "พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการสุขภาวะทางเพศแบบครบวงจร"
5. โครงการ "สื่อสารด้วยข้อท็จจริง" 
6. โครงการ "ผลกระทบในครอบครัวมื่อลูกวัยรุ่นกลายเป็นพ่อแม่"
7. โครงการ "ตามรอยท้องวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวจากอดีตถึงปัจจุบัน"
8. โครงการ "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น"