จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2566 – กรกฎาคม 2566