จุดเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชน สถานสงเคราะห์นําร่องออกสู่สังคม: ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผล

จุดเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชน สถานสงเคราะห์นําร่องออกสู่สังคม: ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผล

Author(s): กมลชนก ขําสุวรรณ, ณัฐวุฒิ กกกระโทก
Publisher Name: วารสารราชพฤกษ์ (ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565)
Published Year: 2022