จิตสำนึกต่อสาธารณสมบัติ : แนวคิดทางสังคมและนัยเชิงนโยบาย

จิตสำนึกต่อสาธารณสมบัติ : แนวคิดทางสังคมและนัยเชิงนโยบาย

ชื่อผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา
ชื่อวารสาร : วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

วารสารราชบัณฑิตยสถาน Volumn. 28 Issue. 2

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: