จากแผนงานสู่นโยบาย: หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนโยบายสุขภาวะทางเพศ และเอชไอวี/เอดส์ ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

จากแผนงานสู่นโยบาย: หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนโยบายสุขภาวะทางเพศ และเอชไอวี/เอดส์ ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Rosalia Scortino


นักวิจัย: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, สุรีย์พร พันพึ่ง, Philip Guest, เสาวภาค สุขสินชัย

วัตถุประสงค์: