คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเทียม : การศึกษาเชิงคุณภาพ (3)

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเทียม : การศึกษาเชิงคุณภาพ (3)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , รศ.นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ, นพ.สุพรชัย  ก้องพัฒนากูล

วัตถุประสงค์: