ความแตกต่างในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มชาติันธุ์ตามแนวชายแดไทย-เมียนมาร์: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ความแตกต่างในการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มชาติันธุ์ตามแนวชายแดไทย-เมียนมาร์: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : Jian Hu, ชาย โพธิสิตา
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

Journal of Population and Social Studies Volumn. 17 Issue. 1 Page. 115-134

Abstract URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=92&Itemid=
Fulltext URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=99&Itemid=

Keyword: