ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ

ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , อุทัยทิพย์ รักษ์จรรยาบรรณ, ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.พญ.เยาวรัตน์  ปรปักษ์ขาม, วิชัย เอกพลากร
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Volumn. 2 Issue. 2 Page. 293-304

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2008/Diff_Mortality_HSRI08.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2008/Diff_Mortality_HSRI08.pdf

Keyword: