ความแตกต่างการรอดชีพของผู้สูงอายุไทยระหว่าง พ.ศ.2507-2539

ความแตกต่างการรอดชีพของผู้สูงอายุไทยระหว่าง พ.ศ.2507-2539

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, วรชัย ทองไทย , Philip Guest
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 11 Issue. 2 Page. 51-70

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: