ความเสี่ยงต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในวันรุ่นไทย: อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยครอบครัว

ความเสี่ยงต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในวันรุ่นไทย: อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยครอบครัว

ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 2 Page. 0

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: