ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายรายได้

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายรายได้

ชื่อผู้แต่ง : จรัมพร โห้ลำยอง,  ศิริพร  สัจจานันท์, และคณะ
ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพ

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: