ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : การวิเคราะห์สถานการณ์

ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : การวิเคราะห์สถานการณ์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์


วัตถุประสงค์:

Objectives:  
General 
  •  To conduct a situation and gap analysis on health system strengthening for non-Thais living  in Thailand based on  WHO’s  health system building blocks framework with particular relevance to the requirements of the GF HSS R11 proposal being developed on this topic by Thailand. 
 Specific 
  • To produce a report on the situation analysis of health system strengthening for non-Thais living in Thailand. 
General 
  • To conduct a situation and gap analysis on health system strengthening for non-Thais living  in Thailand based on  WHO’s  health system building blocks framework with particular relevance to the requirements of the GF HSS R11 proposal being developed on this topic by Thailand. 
Specific 
  • To produce a report on the situation analysis of health system strengthening for non-Thais living in Thailand.