ความสุขของวัยรุ่นไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

ความสุขของวัยรุ่นไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผู้แต่ง : วนิพพล  มหาอาชา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2553

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Volumn. 50 Issue. 2 Page. 47-70

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/283-Happiness-Thai-Youths-Abstract.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/283-Happiness-Thai-Youths.pdf

Keyword: