ความสัมพันธ์แบบแผนการเจ็บป่วยและการใช้บริการสาธารณสุขภาคเอกชนในเขตเมืองและเขตชนบทของไทย

ความสัมพันธ์แบบแผนการเจ็บป่วยและการใช้บริการสาธารณสุขภาคเอกชนในเขตเมืองและเขตชนบทของไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย

วัตถุประสงค์: