ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของครัวเรือนกับการจัดการสภาพแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของครัวเรือนกับการจัดการสภาพแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา

วัตถุประสงค์: